A B E I

Aanvaardbare toekomst

Het pleegkind kan in het land van herkomst niet verzorgd worden door naaste bloed- of aanverwanten en de opname van het kind in het pleeggezin in Nederland vloeit voort uit een soort morele verplichting. Het verblijf van het pleegkind in Nederland mag er niet uitsluitend op gericht zijn om het kind in Nederland in grotere materiële welstand op te laten groeien.

Beginseltoestemming

Het adopteren van een buitenlands kind door personen die in Nederland hun gewone verblijf hebben is uitsluitend toegestaan, indien hiertoe door de Minister van Veiligheid en Justitie (Directoraat-generaal Preventie, Jeugd en Sancties) een beginseltoestemming is afgegeven.

Deze beginseltoestemming wordt niet slechts afgegeven aan echtparen, maar ook aan 1 persoon en betreft in beginsel slechts de opneming van 1 kind en geldt voor een periode van 3 jaren met de mogelijkheid van verlenging met telkens ten hoogste 3 jaar.

Voor het verkrijgen van de beginseltoestemming wordt onder meer bekeken of de aspirant adoptiefouders over voldoende inkomen beschikken om in de kosten van opvoeding en verzorging van het kind en eventuele terugkeer te voorzien.

Erkende referent

Een referent is een persoon, bedrijf, school of organisatie die belang heeft bij de overkomst van een vreemdeling/vreemdelingen. Een organisatie is verplicht zich door de IND als referent te laten erkennen als zij een verblijfsvergunning wil aanvragen voor au pair, uitwisseling, studie, kennismigrant en wetenschappelijk onderzoeker in de zin van richtlijn 2005/71/EG.

Ingebrekestelling

Als de IND niet tijdig beslist, kunt u de IND dit laten weten. Dit moet schriftelijk en wordt ook wel ‘in gebreke stellen’ genoemd.