Privacy- en cookieverklaring

Privacy- en cookieverklaring

De algemene gegevens van Sindy Cremer:

Naam:  Sindy Cremer

Adres: 1, Massugeon

Plaats: 87320 Bussière-Poitevine, Frankrijk

E-mailadres: sindy@sindycremer.com

—————————————————————————————————

In deze privacyverklaring informeren we u hoe Sindy Cremer uw persoonsgegevens verwerkt en gebruikt. Sindy Cremer respecteert de privacy van al haar (potentiële) cliënten en de gebruikers van haar website.

Sindy Cremer gaat zorgvuldig om met de haar verstrekte persoonlijke informatie en deze gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u de gegevens hebt verstrekt. Uw gegevens worden niet gedeeld met organisaties of individuen die niet met de diensten van Sindy Cremer te maken hebben. Sindy Cremer houdt zich in alle gevallen aan de eisen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Sindy Cremer. Dat betekent dat Sindy Cremer niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van organisaties die genoemd worden of waarnaar verwezen wordt op de website van Sindy Cremer.

Persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt

  • Naam, e-mailadres en (indien verstrekt) telefoonnummer.
  •  Adresgegevens (indien van toepassing)


Hoe Sindy Cremer aan uw persoonsgegevens komt

De persoonsgegevens die Sindy Cremer verwerkt worden door uzelf verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van een formulier (bijvoorbeeld het contactformulier) of omdat u gebruik maakt van de diensten van Sindy Cremer.


Doel van de verwerking van de persoonsgegevens

  • Het leveren van diensten

Als u informatie inwint, een offerte aanvraagt of een opdracht verstrekt, dan hebben we deze gegevens nodig om de dienstverlening uit te kunnen voeren.

  • Contact opnemen

Dit gebeurt alleen wanneer dit nodig is in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening of de met u gemaakte afspraken, of wanneer u daar zelf om hebt gevraagd of toestemming voor heeft gegeven.

  • Afhandelen van uw betaling

Wanneer u ons een opdracht verstrekt, dan hebben we deze gegevens nodig voor facturering en administratieve verwerking van uw betaling.

  • Voldoen aan wettelijk verplichtingen.

Uit administratief oogpunt is er een wettelijke verplichting om sommige gegevens te kunnen overleggen. Daarnaast worden de gegevens ook bewaard om aan andere wettelijke verplichtingen te voldoen.

Bewaartermijn

Sindy Cremer bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verstrekt, tenzij een langere bewaartermijn bij wet verplicht is. Hoe lang uw gegevens worden bewaard is dus afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Gegevens met betrekking tot het afnemen van een dienst bij Sindy Cremer bewaren we 7 jaar, in overeenstemming met de fiscale bewaarplicht.


Delen persoonsgegevens met anderen

  • Verstrekken gegevens aan derden

Sindy Cremer verstrekt uw gegevens niet aan derden, behalve indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Sindy Cremer verleent alleen medewerking aan een verzoek van een autoriteit tot verstrekking van persoonsgegevens na een controle of de gegevensopvraging wel aan de in de wet- en regelgeving gestelde eisen voldoet.

  • Verwerkersovereenkomsten met derden

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van Sindy Cremer wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijke behandeling van uw gegevens.

Sindy Cremer deelt momenteel geen persoonsgegevens met derde partijen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens, verwerkt door Sindy Cremer, in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar sindy@sindycremer.com. Sindy Cremer zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen één maand, op uw verzoek reageren.


Bezwaar maken en overdraagbaarheid

U hebt het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Sindy Cremer.

Daarnaast hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Sindy Cremer een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens in een computerbestand naar uzelf of een andere, door u genoemde, organisatie te sturen.

 

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van Sindy Cremer wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

Cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en ze onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan Sindy Cremer hiermee de website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. De cookies die Sindy Cremer gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor uw gebruiksgemak.

Functionele en analytische cookies

Sindy Cremer maakt op haar website enkel gebruik van functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Analytische cookies geven inzicht in het gebruik van de website www.Sindycremer.com. Bij het plaatsen van analytische cookies hoeft Sindy Cremer geen toestemming te vragen.

 Google Analytics

Via de website van Sindy Cremer wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Sindy Cremer gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Sindy Cremer heeft hier geen invloed op. Sindy Cremer heeft Google niet toegestaan de verkregen analytische informatie te gebruiken voor andere Googlediensten.

De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de ‘Privacy Shield Principles’ en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.


Beveiligen

Sindy Cremer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt adequate en passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van Sindy Cremer maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn voor misbruik, of indien u meer informatie wilt over de beveiliging van door Sindy Cremer verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via sindy@sindycremer.com.


Recht op indienen klacht

U hebt te allen tijde de mogelijkheid en het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als u van mening bent dat Sindy Cremer niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat kan via deze link.


Wijzigingen

Door snelle technische ontwikkelingen of gewijzigde wet- en/of regelgeving kan het soms nodig zijn om deze privacyverklaring aan te passen. Sindy Cremer behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Dergelijke wijzigingen of aanvullingen worden hier gepubliceerd. Wij raden u aan om met enige regelmaat de privacyverklaring te controleren.

 

Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 15 mei 2018.